archeologienota

Vooronderzoek Ieper Park Bellewaerde: aquapark - regularisatie

ID: 10037   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/10037

Voorwaarden bij de beslissing

De regularisatieaanvraag interfereert sterk met de reeds vergunde werken en het deels uitgevoerde archeologisch onderzoek. Voor de duidelijkheid zetten wij nog eens de voornaamste feiten en acties op een rij.
Voor de bouw van het nieuwe Aquapark beschikte de aanvrager reeds over een omgevingsvergunning, waaraan een bekrachtigde archeologienota was gehecht (ID 3564). In uitvoering van deze archeologienota diende u een nota in (ID 4360), met daarin het verslag van het vooronderzoek met ingreep in de bodem. Vervolgens startte u in de winter van 2017-2018 met een archeologische opgraving. Een deel van het onderzoeksgebied was op dat moment nog niet toegankelijk en kon hierdoor nog niet opgegraven worden, waardoor er  nog geen archeologierapport is. 
De regularisatieaanvraag beoogt de wijziging van een aantal werken, waarvan sommige al uitgevoerd zijn. Omdat ook de bodemingreep verandert, werd een nieuwe archeologienota opgesteld. Hierin wordt een advieszone aangeduid en opgesplitst in twee fasen of opgravingszones (zie programma van maatregelen). 
-	Opgravingszone 1 is al opgegraven, maar er is nog geen archeologierapport. Door in deze archeologienota een fasering te voorzien in twee opgravingszones, kan u voor beide fasen apart een archeologierapport en eindverslag indienen.
-	Opgravingszone 2 is nog niet opgegraven. De start van de opgraving van deze zone is afhankelijk van de werken. In eerste instantie wordt deze zone immers niet ontwikkeld en ingezaaid als ligweide. Pas wanneer de geplande wildwaterbaan gerealiseerd wordt, zal de opgraving van opgravingszone 2 opgestart worden. Het indienen van een archeologierapport en een eindverslag is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van de wildwaterbaan in opgravingzone 2.
-	Het is enigszins verwarrend dat de advieszone uit de nieuwe archeologienota kleiner is dan de advieszone in de bekrachtigde nota (ID 4360). Hierdoor zijn reeds bepaalde delen opgegraven die wel in de oorspronkelijke advieszone lagen maar actueel buiten opgravingszone 1 of 2 vallen. De resultaten van deze opgraving wordt geïntegreerd in het verslag van opgravingszone 1.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 1.zip
Auteur(s): BAEYENS Nathalie

Verslag van resultaten
Bestand: IEME04_2018L114_VerslagVanResultaten.pdf
Auteur(s): BAEYENS Nathalie

Programma van maatregelen
Bestand: IEME04_2018L114_ProgrammaVanMaatregelen.pdf
Auteur(s): BAEYENS Nathalie

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 2.zip
Auteur(s): BAEYENS Nathalie

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.