archeologienota

Vooronderzoek Huldenberg Ganzemanstraat

ID: 10410   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/10410

Voorwaarden bij de beslissing

	Het vooronderzoek in functie van steentijdartefactensites vervat in of nabij de Holocene bodem is pas afgerond als alle positieve verkennende boringen afdoende werden gewaardeerd. Dit wil zeggen dat het vooronderzoek in functie van steentijdartefactensites niet automatisch stopt bij een negatief waarderend booronderzoek. Mogelijk gaat het om een kleinschalige concentratie met een beperkte horizontale distributie en/of lage vondstendensiteit.

	De proefsleuven in functie van steentijdartefactensites vervat in dieper gelegen paleobodems kunnen mechanisch worden aangelegd tot c. 10 cm boven elk dieperliggend archeologische niveau én nadat het bovenliggende archeologische niveau volledig gewaardeerd werd. Deze inschatting is gebaseerd op de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek en op vooruitschrijdend aardkundig inzicht door een continue opvolging van het profiel tijdens de aanleg van de sleuven. Deze inschatting en aanleg gebeurt onder begeleiding van een erkend archeoloog met aantoonbare ervaring in de evaluatie van Paleolithische vindplaatsen in leemcontext. Nadien wordt manueel verdiept tot op het archeologische niveau, gezien het kan gaan om zeer dunne bodemrelicten of erosieoppervlakken. Een kraan is niet voldoende nauwkeurige om het archeologisch vlak aan te leggen. 

	Voor zowel zone B als zone C geldt een maximum boordiepte van 200cm. Een boordiepte van 20 cm in de Holocene B horizont geldt uitsluitend indien het bodemkundig onderzoek zou aangeven dat eventuele (laat-)Pleistocene paleobodems zich dieper dan 200cm-MV bevinden. Dieper gelegen niveaus worden geëvalueerd door middel van de aangepaste methodologie bestaande uit proefsleuven zoals beschreven in het programma van maatregelen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 4200231 Archeologienota Neerijse_eindversie.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, DOLMAN Nandy, RACZYNSKI-HENK Yannick, VAN BAVEL Jasmien, WEEKERS-HENDRIKX Bianca

Programma van maatregelen
Bestand: 4200231 PvM Neerijse_eindversie.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, RACZYNSKI-HENK Yannick, VAN BAVEL Jasmien, WEEKERS-HENDRIKX Bianca

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.