nota

Vooronderzoek Wijnegem Hoogmolenbrug

ID: 14337   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14337

Voorwaarden bij de beslissing

Een programma van maatregelen voor behoud in situ, zoals omschreven in voorliggende nota, is enkel mogelijk wanneer er effectief een archeologische site is aangetroffen binnen de contouren van het plangebied. 
De initiatiefnemer wijzigt de technische uitvoering van de werkzaamheden in zone 6 zodat het archeologische niveau gevrijwaard wordt van verstorende ingrepen. 

In dit geval gaat het dus om randvoorwaarden die deel uitmaken van het programma van maatregelen (vanaf nu PVM). 
Om deze randvoorwaarden bindend te maken, werden zij opgenomen als voorwaarden:

-	Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zal steeds gebruik worden gemaakt van rijplaten.

-	De realisatie van de wegkoffer in het zuidelijke deel van het plangebied zal gebeuren door middel van een ophoging en geen afgraving. 

-	De realisatie van de wegkoffer in het noordelijke deel van het plangebied zal gebeuren door een afgraving die niet dieper zal gaan dan de ophogingslaag (inclusief buffer; zie PVM fig 7).

-	Waar de geplande wegkoffer op de moederbodem wordt aangebracht zal allereerst geotextiel worden aangebracht ter bescherming alvorens de wegkoffer wordt aangelegd. 
Hierbij mag de moederbodem nooit met machinerie betreden worden.

-	De afgraving van de teelaarde zal gebeuren onder toezicht van een erkende archeoloog of een archeoloog onder haar of zijn autoriteit.

-	Indien de graafwerkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden zonder schade toe te brengen aan het archeologische niveau geldt het volgende:
o	Voorafgaand aan de uitvoering van de geplande werkzaamheden dient het archeologisch (voor)onderzoek te worden voortgezet.
o	De uitvoering van het archeologisch vooronderzoek is conform de bepalingen in het Programma van Maatregelen van de archeologienota met ID https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/8031. 
o	De resultaten van dit resterende onderzoek worden conform de Code van Goede Praktijk gerapporteerd in een nota. 
o	Indien de nota een vervolgonderzoek door middel van een opgraving adviseert dient dit uitgevoerd te worden vooraleer de geplande werken kunnen aanvangen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 5010386 Bijlage 11 Schoten - Hoogmolenbrug Brug 54.pdf
Auteur(s): PAULUSSEN Rob

Verslag van resultaten
Bestand: 5010386 Bijlage 03 Schoten - Hoogmolenbrug Brug 54.pdf
Auteur(s): PAULUSSEN Rob

Verslag van resultaten
Bestand: 5010386 Bijlage 06 Schoten - Hoogmolenbrug Brug 54.pdf
Auteur(s): PAULUSSEN Rob

Verslag van resultaten
Bestand: 5010386 VVR Schoten - Hoogmolenbrug Brug 54.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, DE ROECK Wouter, MACHIELS Roy, PAULUSSEN Rob, VALENTIJN Patrick, VAN DE WATER A.

Verslag van resultaten
Bestand: 5010386 Bijlage 09 Schoten - Hoogmolenbrug Brug 54.pdf
Auteur(s): PAULUSSEN Rob

Programma van maatregelen
Bestand: 5010386 PvM Brug 54 Schoten - Hoogmolenbrug Brug 54.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, DE ROECK Wouter, PAULUSSEN Rob, VALENTIJN Patrick

Verslag van resultaten
Bestand: 5010386 Bijlage 10 Schoten - Hoogmolenbrug Brug 54.pdf
Auteur(s): PAULUSSEN ROb

Relaties

Opgraving Wijnegem Schoten Hoogmolenbrug De Borrekes
Eindverslag - ID 1247
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/1247

Vooronderzoek Wijnegem Hoogmolenbrug
Archeologienota - ID 8031
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/8031

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.