archeologienota

Vooronderzoek Sint-Truiden Brandhoutstraat

ID: 2709   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/2709

Voorwaarden bij de beslissing

Volgende onderzoeksvragen dienen bijkomend beantwoord te worden:
-	Wat is de datering van de erosiefase en het colluvium?
-	Wat is de omvang en de ruimtelijke structuur van de aangetroffen site? Betreft het hier een deel van een nederzettingen of handelt het enkel om off-site sporen?
-	Indien het om nederzettingen handelt: wat is de vermoedelijke omvang en ruimtelijke structuur? Welke elementen omvatten de erven en hoe zijn ze gestructureerd?
-	In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen?
-	Zijn er aanwijzingen voor artisanale of andere activiteiten?
-	Wat zijn de resultaten van het NWO onderzoek op de aanwezige silo’s en waterputten, zowel naar datering als naar gebruik, voeding en landschappelijke omgeving?
-	Is er sprake van een fasering?
-	Indien het een meer perioden site betreft: is er een relatie tussen de sporen uit de verschillende periodes? Welke?
-	Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de conserveringsgraad? 
-	Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de datering, de functie, de materiële cultuur en de bestaanseconomie van de site?
-	Op welke manier is de nederzetting en het omliggende cultuurlandschap ingericht (verkavelingsgreppels, afsluitingen e.d.)? Is er een directe relatie met het landschap? 
-	Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats? 
-	In hoeverre is de bodemopbouw intact? In welke mate is de bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn hiervoor verantwoordelijk? 
-	Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periodes? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit dezelfde periodes of wijzen de resultaten op een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzettingen? Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er met gelijkaardige vindplaatsen?

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PM Brustem - Brandhoutstraat v003.pdf
Auteur(s): CLAESEN Jan, DIRIX Evelien, PIL Nathalie, SYS Annelien, VAN GENECHTEN Ben, VERBEELEN Giel

Verslag van resultaten
Bestand: AN Brustem - Brandhoutstraat v003.pdf
Auteur(s): CLAESEN Jan, DIRIX Evelien, PIL Nathalie, SYS Annelien, VAN GENECHTEN Ben, VERBEELEN Giel

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.